Vārda dienas : Eglons, Krišs, Ksenija

 

Piektdiena, 2020. gada  24. janvāris  23:09

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

                  

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka ( turpmāk – AVĢ bibliotēka) ir E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas struktūrvienība.

AVĢ bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bibliotēku likums, kā arī AVĢ direktora apstiprināts AVĢ bibliotēkas reglaments, kas izstrādāts saskaņā ar Vispārējās izglītības iestādes bibliotēkas paraugnolikumu.

AVĢ bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

AVĢ bibliotēkas galvenie uzdevumi

  • Iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un saglabāšana
  • Bibliotekāro pakalpojumu sniegšana
  • Informācijas pieejamības nodrošināšana
  • Informācijas iegūšanas prasmju attīstīšana
  • Sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā.


AVĢ bibliotēkas struktūra

  • Mācību grāmatu abonements
  • Daiļliteratūras un nozaru abonements
  • Lasītava


Lasītavā ir pieejama uzziņu literatūra, vārdnīcas, jaunākās grāmatas un periodika. Mācību darba vajadzībām ir izvietoti 4 datori ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēkā notiek pārejas process no informācijas sistāmas LIIS uz BJS Skolu ALISE

Bibliotēka ir atvērta darba dienās no 08. 00 – 16. 00

Bibliotēka atrodas – Alūksnē, E.Glika ielā 10 ( 2. stāvā)

Bibliotekāres – Maija Bērzabinde, Agita Musta

Tālrunis - 64307113