trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Lāsma, Zanda, Zandis

 

Svētdiena, 2023. gada  1. oktobris  21:57

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Vidējā izglītība

Ģimnāzijā 10.klasē uzņem šādos kursu komplektos-

Dabaszinātņu:

 • padziļinātie mācību priekšmetu kursi ir ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija;
 • specializētie kursi – vide un veselība, psiholoģija, uzņēmējdarbības pamati.

Matemātikas un inženierzinātņu:

 • padziļinātie mācību priekšmetu kursi ir fizika, matemātika, programmēšana ;
 • specializētie kursi – tehniskā grafika, uzņēmējdarbības pamati.

Valodu un kultūras izpratnes:

 • padziļinātie mācību priekšmetu kursi ir latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, vēsture;
 • specializētie kursi – publiskā uzstāšanās, psiholoģija, teātris un drāma, novada mācība.

 

Izglītojamos uzņem-

 konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma testa, kurā ietverti jautājumi matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, iegūtajiem rezultātiem, ja:

 • iepriekšējās klases liecībā vai apliecībā par vispārējo pamatizglītību neviens vērtējums nav zemāks par 5 (piecām) ballēm;
 • vidējais vērtējums gadā un valsts pārbaudījumos kopā ir 6,5 (seši komats piecas) balles.

 ārpus konkursa -izglītojamie, kuriem:

 • iepriekšējā mācību gada vērtējumi visos mācību priekšmetos ir 6 (sešas) balles un augstāk;
 • iepriekšējos divos mācību gados iegūtas godalgotas vietas novada, reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un iepriekšējā mācību gada liecībā nav neviena nepietiekama vērtējuma.

 

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

Stājoties vispārējās vidējās izglītības programmā  jāiesniedz šādi dokumenti:

 • ģimnāzijas direktoram adresēta aizpildīta iesnieguma veidlapa par izglītojamā uzņemšanu; (veidlapa)
 • apliecības par pamatizglītību kopija un sekmju izraksts (uzrādot oriģinālu);
 • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamajam, kurš nav sasniedzis pilngadību;
 • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;
 • ja vispārējā pamatizglītība iegūta citā valstī, jāiesniedz izglītības dokumenti, kas apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē;
 • viena fotogrāfija individuālā pieteikuma personalizētās viedkartes izgatavošanai, sociālā pakalpojuma saņemšanai;
 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

 

Iestājpārbaudījums 10. klasē notiks,  ievērojot valdības noteiktos tā brīža drošības pasākumus, vienojoties ar pretendentu.

Sagatavoja Ida Zelča 26669126