Vārda dienas : Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

 

Otrdiena, 2019. gada  21. maijs  17:51

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

 w Skolmeistari 2019 F

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāji 2017./2018.m.g.

Dubre- Dobre Daina Ģimnāzijas direktore
Zelča Ida direktores vietniece izglītības jomā, kulturoloģijas skolotāja
Vanaga Lolita direktores vietniece audzināšanas darbā
Sarma Tatjana direktores vietniece metodiskajā darbā
Auseja Sintija ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja
Bērzabinde Maija bibliotekāre
Bērziņa Ineta psiholoģijas skolotāja
Bērziņa Irēna matemātikas un fizikas skolotāja
Bībere Dace krievu valodas skolotāja
Bībers Kārlis sporta skolotājs
Černomirdina Daina latviešu val. un literatūras skolotāja
Gradovska Rasma fizikas skolotāja
Jauniņš Andis vizuālās mākslas, tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Jaunkalne Inta bioloģijas, ķīmijas skolotāja
Jaunozoliņa Lāsma Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja
Kļaviņa Aija matemātikas skolotāja
Krasts Igors sporta skolotājs
Krieva Ligita matemātikas un fizikas skolotāja
Krūmiņš Zigmārs interešu izglītības skolotājs
Līviņš Sandors pūtēju orķestra vadītājs, interešu izglītības skolotājs
Ločmele Inese ķīmijas, veselības mācības skolotāja
Marķitāne Inese ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāja
Medne Sanita latviešu val. un literatūras skolotāja
Melece Dagmāra sociālais pedagogs
Miesniece Vija matemātikas skolotāja
Mikijanska Iveta Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, ētikas skolotāja
Musta Agita izglītības iestādes bibliotekāre
Palma Mārīte angļu valodas skolotāja
Perevertailo Ina interešu izglītības skolotāja
Pilskalne Ingrīda mūzikas skolotāja
Poiša Mārīte vācu valodas skolotāja
Riekstiņa Ilona angļu valodas skolotāja
Salmiņa Iveta latviešu val. un literatūras skolotāja
Sarma Tatjana bioloģijas skolotāja
Semjonova Svetlana krievu valodas skolotāja
Sjomkina Tatjana angļu val., un krievu valodas skolotāja
Strazda Antra mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Tuča Gunta vispārējās izglītības skolotāja
Tuvi Gaļina vācu valodas skolotāja
Vīksna Ivars informātikas skolotājs
Vilemsone Inguna ģeogrāfijas, ekonomikas, komerczinību skolotāja
Zučiks Ainārs informātikas skolotājs

w Konferenc2016

w 7klSadr16y

Dien Rezh

Apakškategorijas

                  

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka ( turpmāk – AVĢ bibliotēka) ir E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas struktūrvienība.

AVĢ bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bibliotēku likums, kā arī AVĢ direktora apstiprināts AVĢ bibliotēkas reglaments, kas izstrādāts saskaņā ar Vispārējās izglītības iestādes bibliotēkas paraugnolikumu.

AVĢ bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

AVĢ bibliotēkas galvenie uzdevumi

  • Iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un saglabāšana
  • Bibliotekāro pakalpojumu sniegšana
  • Informācijas pieejamības nodrošināšana
  • Informācijas iegūšanas prasmju attīstīšana
  • Sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā.


AVĢ bibliotēkas struktūra

  • Mācību grāmatu abonements
  • Daiļliteratūras un nozaru abonements
  • Lasītava


Lasītavā ir pieejama uzziņu literatūra, vārdnīcas, jaunākās grāmatas un periodika. Mācību darba vajadzībām ir izvietoti 4 datori ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēkā notiek pārejas process no informācijas sistāmas LIIS uz BJS Skolu ALISE

Bibliotēka ir atvērta darba dienās no 08. 00 – 16. 00

Bibliotēka atrodas – Alūksnē, E.Glika ielā 10 ( 2. stāvā)

Bibliotekāres – Maija Bērzabinde, Agita Musta

Tālrunis - 64307113

 

Mājas lapas

 

Burg-Gymnasium Wettin www.burg-gymnasiumwettin.de

 

Lunde 10-årige skole http://www.nome.kommune.no/artikkel.aspx?AId=751&;MId1=1029&back=1

 

IES FUENTEPIÑA http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003712/helvia/sitio/

 

Çağrıbey Anadolu Lisesi http://www.cagribeyanadolu.k12.tr

 

Institution Sainte Marie http://www.sainte-marie-belfort.fr

 

 

 

 

Projekta logo2

Comenius-Logo NNPE