Vārda dienas : Alda, Maruta

 

Otrdiena, 2020. gada  7. jūlijs  21:26

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI1.1. AVĢ bibliotēka (turpmāk tekstā Bibliotēka) ir izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija, kuras darbības mērķis ir līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām, darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām.

1.2. Bibliotēkas un Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums un Bibliotēkas reglaments.

1.3. Interneta, datortehnikas un elektronisko resursu izmantošanas kārtību Bibliotēkā nosaka AVĢ bibliotēkas informācijas tehnoloģiju lietošanas noteikumi.

1.4. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina AVĢ direktors.

1.5. Ikviens Bibliotēkas lietotājs iepazīstināms ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.2. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJI2.1. Bibliotēkas lietotāji ir AVĢ 7.-12.klašu audzēkņi, pedagogi, tehniskie darbinieki un skolas absolventi.

2.2. Bibliotēkas lietotāju tiesības:

2.2.1. izmantot Bibliotēkas krājumu, informācijas sistēmas, pieejamās datu bāzes;

2.2.2. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājuma sastāvu un Bibliotēkas izmantošanas iespējām;

2.2.3. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus;

2.2.4. iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

2.3. Bibliotēkas lietotāju pienākumi:

2.3.1. iestājoties bibliotēkā, sniegt ziņas par sevi lasītāju formulāra aizpildīšanai (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, klase, mājas adrese, tālruņa numurs), un ar savu parakstu apstiprināt apņemšanos ievērot bibliotēkas noteikumus;

2.3.2. ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus;

2.3.3. saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku;

2.3.4. saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā;

2.3.5 ja grāmata nozaudēta vai sabojāta, tās vietā atnest līdzvērtīgu grāmatu, iepriekš vienojoties ar bibliotekāru;

2.3.6. ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas;3. BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMI3.1. Grāmatu, laikrakstu, žurnālu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu izsniegšana un izmantošana pēc lietotāja pieprasījuma abonementā un lasītavā.

3.2. Interneta, datoru izmantošana.

3.3. Informācijas meklējumsistēmu, datu bāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.

3.4. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, bibliotekārās stundas, tikšanās u.tml.).

3.5 .Bibliotēkas maksas pakalpojumu ? kopēšanu, kas nav saistīta ar mācību darbu stundās un skolas uzdoto mācību priekšmetu apgūšanas darbu mājās ? apstiprina AVĢ direktors, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas domes 2004.gada 16. septembra lēmumu Nr.12 ?Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes Valsts ģimnāzijā?.

3.6. Grāmatas un citus materiālus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā.

3.7.Lietotājam uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:

o daiļliteratūrai 15 dienas

o obligātajai literatūrai 30 dienas

o paaugstināta pieprasījuma grāmatām 1 diena

o žurnāliem 7 dienas

o mācību grāmatām mācību gads.

3.8 Lietotājam līdznešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri (izņēmums ? skolotājiem mācību procesam klasē).

3.9. Bibliotēkas lasītavā esošās grāmatas līdznešanai neizsniedz vai izsniedz tikai ārpus Bibliotēkas darba laika (šādi izsniegto grāmatu un citu materiālu lietošanas termiņš ir līdz lasītavas atvēršanai nākošajā Bibliotēkas darba dienā).

3.10. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta lasītāja formulārā.

3.11. Lietotājam aizliegts iznest no Bibliotēkas iespieddarbus un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

3.12. Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja noteiktajā termiņa ir nodoti iepriekš saņemtie izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs.

3.13. Lietotājam aizliegts bojāt Bibliotēkas krājumā esošos iespieddarbus un citus dokumentus (izdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas, izdzēst informāciju u.tml.), par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.

3.14. Lietotājam, kas nozaudējis iespieddarbus vai citus dokumentus no Bibliotēkas krājuma vai nodarījis tiem citu civiltiesisku kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai saturā un cenas ziņā līdzvērtīgiem izdevumiem.

3.15. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība. Pazaudēto un sabojāto izdevumu vērtību nosaka pēc Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.

3.16. Bibliotēkas lietotājiem, kuri neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, uz laiku līdz 1gadam var aizliegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus, par ko viņam bibliotekārs paziņo rakstveidā.

3.17. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājs var iesniegt bibliotekāram vai AVĢ administrācijai.