Vārda dienas : Asna, Asne, Zaiga

 

Ceturtdiena, 2020. gada  9. jūlijs  23:21

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Anchor
alt
 
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
ERNSTA GLIKA ALŪKSNES VALSTS ĢIMNĀZIJA
Reģ.Nr. 0219900900
Glika ielā 10, Alūksnē, LV-4301; tālr.64307100,64307101; fakss: 64307102
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., mājas lapa: http://www.aluksne.edu.lv

Alūksnē

                                                       APSTIPRINU:

                                                                               Ernsta Glika Alūksnes Valsts

                                                                                     ģimnāzijas direktora 27.10.2009.

                                                                             rīkojums Nr.174a, direktore

                                                                  Daina Dubre – Dobre

                                                                  Alūksnē, 28.10.2009.

                                                                                 

Ernsta Glika

Alūksnes Valsts ģimnāzijas

PADOMES REGLAMENTS,

 

            izdots, pamatojoties uz Ernsta

 Glika Alūksnes Valsts          

ģimnāzijas Nolikuma 10.daļas 42.p. un 14.daļas 53.p.,

ģimnāzijas direktora 27.10.2009.

 rīkojums Nr.174a

 

                                I Vispārīgie jautājumi

 

  1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (turpmāk-ģimnāzija) padomes (turpmāk- padome) reglaments izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 13.pantu.

  2. Padome darbojas, pamatojoties E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas nolikuma 10.daļas 42.punktu un 14.daļas 53.punktu un šo reglamentu.  

                      

II Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi

 

  1. Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības (dibinātāja) sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

  2. Izstrādāt priekšlikumus ģimnāzijas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

  3. Veicināt E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības darbību.

  4. Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus ģimnāzijas reglamentā un iekšējās kārtības noteikumos.

 

 

 

 

 

                                   III Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība

 

  1. Ģimnāzijas, sabiedrības, pašvaldības un izglītojamo vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota un ģimnāzijas konferencē apstiprināta ģimnāzijas padome.

  2. Ģimnāzijas konferences darbā piedalās:

      8.1.visi ģimnāzijas pedagogi, kurus izvirza pedagoģiskā padome;

      8.2.trīs vecāki no katras 7.-12. klases, kurus izvirza klašu vecāku sapulcēs;

8.3. pa vienam skolēnam no katras 9.-12. klases, kurus izvirza audzinātāja     stundā;

      8.4. 10.-12. klašu skolēnu Ministru kabinets;

      8.5. 7.-9. klašu skolēnu dome;

8.6. Pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs un izglītības darba vadītājs novada skolās.

 9. Konference ievēl ģimnāzijas padomi sekojošā sastāvā:

 9.1. vecākus –pa diviem no 7.-8. un 10.-11. klašu grupas- kuri vienlaicīgi nav    ģimnāzijas darbinieki un pa 1-2 no 9. un 12.klašu grupas.

 9.2. skolotājus( pa diviem no 7.-9. un 10.-12.klašu grupas), kuri vienlaicīgi nav skolēnu vecāki;

9.3. izglītojamos no 10.klašu grupas, divus izglītojamos no 11.klasēm, vienu no     12.klasēm.

   9.4. pilsētas pašvaldības deleģētus pārstāvjus;

   9.5. ģimnāzijas direktoru;                                               

   9.6. ģimnāzijas direktora vietnieku saimnieciskajā darbā.

10. Padomes locekļus ievēl uz diviem gadiem. Ja skolēns mācās 12.(9.) klasē, un viņš vai viņa vecāks tiek ievēlēts padomē, šajā klašu grupā otram gadam konferencē tiek ievēlēts papildus loceklis. Vēlēšanas notiek, atklāti balsojot.

11. Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl no padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes locekļi. Par sekretāru ievēl padomes locekli.

    12. Padomes priekšsēdētājs:

   12.1.organizē padomes darbu saskaņā ar padomes apstiprinātu darba plānu;

   12.2.apstiprina padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes;

    12.3.izsaka priekšlikumus ģimnāzijas attīstības plānam;

    12.4.sniedz pārskatu ģimnāzijas skolēnu vecāku konferencē (kopsapulcē) par padomes darbu;

    12.5.ir tiesīgs pieprasīt direktoram un dibinātājam (pašvaldībai) sniegt pārskatu vai informāciju par ģimnāzijas darbības jautājumiem.

 

 

IV Padomes darba organizācija.

 

13. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 mēnešos reizi.

14.    Padome lēmumu pieņem balsojot.

15.    Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no padomes sastāva.

16.    Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.

17.    Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic vecāku pārstāvis..

18.    Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

19.    Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.

                             V Padomes funkcijas

 

20.    Izstrādā priekšlikumus ģimnāzijas attīstības plānam un saskaņo to.

21.    Izstrādā priekšlikumus grozījumiem ģimnāzijas iekšējos normatīvajos aktos.

22.    Sekmē finansiālo līdzekļu piesaistīšanu ģimnāzijai, lemj par saņemto ziedojumu izlietošanu.

23.    Sekmē ģimnāzijas un ģimenes sadarbību.

24.    Nosaka ģimnāzijas budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātes.

25.    Par padomes lēmumiem direktors pēc nepieciešamības informē pedagogus un skolēnus.

26.    Citas funkcijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos un ģimnāzijas reglamentā.

27.    Konferences starplaikos padome ir tiesīga pieņemt ģimnāzijas darbu virzošus un reglamentējošus lēmumus.