Vārda dienas : Vanda, Veneranda, Venija

 

Trešdiena, 2020. gada  23. septembris  00:36

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

ERNSTA GLIKA ALŪKSNES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Reģ.Nr. 4419900900

GLIKA IELĀ 10, ALŪKSNĒ,ALŪKSNES NOVADĀ LV-4301

TĀLRUNIS 64307100, E-PASTS: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Alūksnē

13.02.2019.

APSTIPRINĀTS

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, 12.08.2014.Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, 21.05.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.281,, Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”

  1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Vērtēšanas kārtība jāievēro visiem skolas pedagogiem visos mācību priekšmetos.

1.2. ar vērtēšanas kārtību, saturu un metodēm jāiepazīstina visi skolas pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki;

1.3. vērtēšanas kārtības prasības ir vienādas visām izglītības programmām, mācību priekšmetiem un visiem pedagogiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.

  1. Mērķis - nodrošināt audzēkņu zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas kvalitāti Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā atbilstoši Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartu prasībām.
  2. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana:

3.1. katra mācību gada sākumā ģimnāzijas Metodiskā padome nosaka skolas eksāmenu 7., 8., 10., 11.klasēm.

3.2. minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī piemērojams stundu skaitam nedēļā:

Stundu skaits nedēļa

1

2

3

4 un vairāk

Pārbaudes darbu skaits 1.semestrī

1

2

3

4

Pārbaudes darbu skaits 2.semestrī

2

3

4

5

3.3. katra semestra sākumā tiek izveidots plānoto noslēguma darbu grafiks, kuru apstiprina ģimnāzijas direktors:

3.3.1. proģimnāzijas klasēs plāno vienu noslēguma pārbaudes darbu dienā;

3.3.2. 10.-12.klasēs plāno ne vairāk kā divus noslēguma pārbaudes darbus dienā;

3.3.3. izglītojamajam ir iespēja iegūt vērtējumu 10 ballu skalā visos pārbaudes darbos.

3.4. pirms pārbaudes darba pedagogs izglītojamos iepazīstina ar pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem;

3.5. rakstisko pārbaudes darbu izglītojamais izpilda ar zilas vai melnas krāsas pildspalvu, zīmuli drīkst lietot tikai zīmējumos. Pārbaudes darbā nedrīkst lietot korektoru un neatļautus palīglīdzekļus;

3.6. ja pārbaudes darba rakstīšanas dienā izglītojamais nav skolā, tas jāatspoguļo e – klases žurnālā ar n/v, vienlaicīgi fiksējot arī mācību priekšmeta stundas kavējumu ar “n”. Izglītojamā neierašanās uz pārbaudes darbu viņu neatbrīvo no tā kārtošanas;

3.7. izglītojamais kavēto pārbaudes darbu var nokārtot vienu reizi divu nedēļu laikā vai individuāli vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju. Ja izglītojamais neizmanto iespēju divu nedēļu laikā veikt pārbaudes darbu vai pārvērst apzīmējumu “nv”10 ballu skalā, tad pedagogam ir tiesības nākamajā stundā uzdot izglītojamajam pārbaudes darbu par nokavēto tēmu;

3.8. ja izglītojamais ilgstoši (2 nedēļas un ilgāk) attaisnoti kavējis mācību stundas un nav veicis pārbaudes darbus, to izpildes laiks ir viens mēnesis kopš izglītojamais ieradies skolā;

3.9. pēc darba novērtēšanas pedagogs sniedz izglītojamiem sasniegto rezultātu analīzi un iegūtos rezultātus ieraksta e-klases žurnālā dienā, kad darbs rakstīts;

3.10. ja pārbaudes darbā vairāk par 50% klases audzēkņu ir nepietiekošs vērtējums, tad ar nepietiekamu vērtējumu novērtētie izglītojamie pēc papildus atbilstošās tēmas apgūšanas darbu raksta atkārtoti;

3.11. pedagogs izsniedz novērtētu pārbaudes darbu audzēknim vai viņa likumiskam pārstāvim darba analīzei, fotografēšanai vai kopēšanai pēc viņu lūguma, bet tikai tad, kad ir novērtēti visu klases audzēkņu darbi;

3.12. uzrakstīto pārbaudes darbu pedagogs uzglabā līdz mācību gada beigām.

  1. Vērtējuma i/ni lietošana:

4.1. i/ni ir formatīvais vērtējums;

4.2. ar i/ni tiek vērtēti mājas darbi, diagnosticējošie darbi, grupu darbi, praktiskie darbi, kļūdu labojumi, atsevišķu prasmju apguve.

  1. Apzīmējumam „nv” netiek piešķirta vērtība un tas neietekmē izglītojamā vērtējumu mācību priekšmetā semestrī vai gadā, tas tiek lietots šādos gadījumos:

5.1. pārbaudes darbā, ja izglītojamais nav ieguvis vismaz 1 punktu vai nav iesniedzis darbu laikā vispār;

5.2. pārbaudes darbā, ja izglītojamais nav ieradies uz pārbaudes darbu, vienlaicīgi fiksējot arī mācību priekšmeta stundas kavējumu ar “n”;

5.3. mājas darbā, ja izglītojamais to nav izpildījis vai nevar to uzrādīt;

5.4. izglītojamais iegūst „ nv” gadā, ja ieraksts abos semestros ir ,,nv” vai 1.semestrī nepietiekams vērtējums un 2.semestrī ieraksts ,,nv”. Tādā gadījumā pedagoģiskās padomes sēdē tiek lemts par papildus mācību pasākumiem un pēcpārbaudījumiem un tos nosaka ar direktora rīkojumu.

  1. Vērtējuma uzlabošana:

6.1. izglītojamajiem tiek dota iespēja uzlabot un nostiprināt savas zināšanas un prasmes konsultāciju laikā, ko katru mācību gadu ar rīkojumu apstiprina skolas direktors;

6.2. izglītojamajiem ir tiesības uzlabot vērtējumu vienu reizi divu nedēļu laikā, izņemot diagnosticējošos darbos, semestra un gada nobeiguma pārbaudes darbos saņemtos vērtējumus. Nepietiekama vērtējuma uzlabošanu gadā nosaka ārējie normatīvie akti. Labotais vērtējums tiek likts e – žurnālā ar norādi “labots pēc būtības.”

  1. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana dokumentācijā:

7.1. pedagogs visu veidu rakstiskos pārbaudes darbus izvērtē un par izglītojamo mācību sasniegumiem paziņo izglītojamajiem vienas nedēļas laikā pēc pārbaudes darba veikšanas. Liela apjoma darbus – esejas, pārspriedumus, pētnieciskos laboratorijas darbus, jāizvērtē divu nedēļu laikā. Izglītojamo mācību sasniegumi jāatspoguļo e-klases žurnālā tajā datumā, kad pārbaudes darbs ir rakstīts.

7.2. 10. – 12. klašu audzēkņu zinātniski pētnieciskajā darbā veiktos sasniegumus vērtē pēc ģimnāzijā izstrādātas kārtības. Ierakstus e – klases žurnālā veic attiecīgā zinātniski pētnieciskā darba vadītājs.

  1. Semestra un gada vērtējums:

8.1. Pirms rudens un pavasara skolēnu brīvlaika tiek izlikts starpvērtējums. Starpvērtējumam ir informatīva nozīme un tas neietekmē izglītojamā semestra vērtējumu.

8.2. semestra vērtējumu veido vidējais no summatīvajiem, noslēguma un skolas eksāmena vērtējumiem;

8.3. minimālais vērtējumu skaits, no kura izliek semestra vērtējumu, ir

Stundu skaits nedēļa

1

2

3

4 un vairāk

Vērtējumu skaits 1.semestrī

2

2

3

4

Vērtējumu skaits 2.semestrī

2

3

4

5

8.4. izliekot semestra vērtējumu, ja vidējais vērtējums nav vesels skaitlis, bet aiz tā ir decimāldaļas, tiek piemērots vidējā vērtējuma noapaļošanas princips saskaņā ar pozitīvu vērtējumu dinamiku. Pedagogs var ņemt vērā arī mājas darbu pildīšanas regularitāti un kvalitāti, semestra sākumā par to informējot izglītojamo.

8.5. gada vērtējums ir vidējais aritmētiskais no pirmā un otrā semestra vērtējuma, kā noteicošo ņemot vērā 2.semestra vērtējumu.

9.Sadarbība ar vecākiem:

9.1. informāciju vecākiem par izglītojamo mācību sasniegumiem, izaugsmes dinamiku regulāri sniedz klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji:

9.1.1. e-klases žurnālā;

9.1.2. ar sekmju izrakstu vecāki iepazīstas vismaz 1 reizi mēnesī e - klasē;

9.1.3. starpliecībā, kurā fiksēti vidējie sasniegumi visos mācību priekšmetos katra semestra vidū, vecāku pienākums ar starpliecību iepazīties un parakstītu nogādāt klases audzinātājam;

9.1.6. vecāku sapulcēs un individuālās tikšanās reizēs ar vecākiem;

9.1.7. liecībās;

9.2. ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā klases audzinātājam un izglītojamā vecākiem jātiekas individuāli, lai būtu iespēja- gūt ieskatu par bērna mācību sasniegumiem, uzdot jautājumus un vienoties par turpmāko sadarbību.

9.3. mācību priekšmetu skolotāji paredz laiku un vietu individuālām sarunām ar izglītojamā vecākiem vienu reizi nedēļā. Ģimnāzijas direktora apstiprināts individuālo sarunu grafiks tiek iedots katram audzēknim mācību gada sākumā.

9.4. par izglītojamo mācību darba sasniegumiem mācību gada laikā ģimnāzijas administrācija informē pilsētas pašvaldību, vecākus un plašāku sabiedrību ģimnāzijas mājas lapā, vietējā presē un sociālajos tīklos.        

Sagatavoja

Direktora vietniece izglītības jomā                                      Ida Zelča