Vārda dienas : Hanna, Jana, Johanna

 

Sestdiena, 2018. gada  15. decembris  23:41

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

ERNSTA GLIKA ALŪKSNES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Reģ.Nr. 4419900900

GLIKA IELĀ 10, ALŪKSNĒ,ALŪKSNES NOVADĀ LV-4301

TĀLRUNIS 64307100, FAKSS 64307102, E-PASTS: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 
   

 

Alūksnē

 

Izdots saskaņā ar:

•Izglītības likumu;

•Vispārējās izglītības likumu;

•Ministru kabineta noteikumiem Nr.468,,Par Valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem’’ (Rīgā, 2014.gada 12.augustā);

•Ministru kabineta noteikumiem Nr.281,,Par Valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem’’ (Rīgā, 2013.gada 21.maijā)

skolēnu mācību sasniegumu

vērtēšanas kārtība

ERNSTA Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijĀ

 1. Ģimnāzijā lieto e-klases pakalpojumus, tādēļ skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e-žurnālā.
 2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai tiek izmantotas :
  1. 1.   ievadvērtēšana;
  2. 2.   kārtējā vērtēšana;
  3. 3.   noslēguma vērtēšana.
 3. 7.-12.klašu skolēnu mācību sasniegumi vērtējami 10 ballu skalā.
 4. Skolēns saņem vērtējumu 1 balle, ja darbu nav veicis apzināti - bez attaisnojoša iemesla.
 5. Kārtējo pārbaudes darbu skaitu, veidu, izpildes laiku nosaka priekšmeta skolotājs atkarībā no pārbaudes mērķiem un skolēnu sagatavotības.
 6. Semestra laikā plānoto noslēguma darbu datumi ierakstāmi pārbaudes darbu plānā, kuru apstiprina ģimnāzijas direktore.
 7. Vienai klasei nedrīkst plānot vairāk par 1 noslēguma darbu dienā 7.-9.klasēs un 10.-12.klasēs – 2 darbiem dienā.
 8. Par pārbaudes darbu plāna neievērošanu, nesaskaņojot izmaiņas ar direktores vietniecēm izglītības jomā, atbild mācību priekšmeta skolotājs.
 9. Skolēniem tiek dota iespēja uzlabot un nostiprināt savas zināšanas un prasmes konsultāciju laikā, ko katru mācību gadu ar rīkojumu apstiprina skolas direktore.
 10. Skolas noteiktos diagnosticējošos darbus un skolas noteiktos eksāmena darbus atļauts kārtot tikai vienu reizi.
 11. Ja skolēns attaisnoti kavējis pārbaudes darbu, viņam tiek dota iespēja to nokārtot vienu reizi divu nedēļu laikā.
 12. Skolēnu izpildītos noslēguma pārbaudes darbus glabā attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs līdz mācību gada beigām.
 13. Skolotājam visu veidu rakstiskie pārbaudes darbi jāizvērtē un par mācību sasniegumiem jāpaziņo skolēniem vienas nedēļas laikā pēc pārbaudes darba veikšanas. Mācību sasniegumi jāatspoguļo e-klases žurnālā.
 14. Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu semestrī veido skolas noteiktajā eksāmenā saņemtais vērtējums un noslēguma vērtējumi, tiek ņemti vērā skolēna sasniegumi ievadvērtēšanā, kārtējā vērtēšanā un attieksme pret mācību darbu.
 15. Mācību priekšmetu Metodiskajām komisijām ir tiesības lemt par radošo darbu, konkursu, olimpiāžu darbu un skolas pārbaudes darbu nepieciešamību noteiktām klašu grupām, vērtējot 10 ballu skalā un atspoguļojot to e-žurnālos, par to informējot direktores vietnieces izglītības jomā.
 16. Projekta nedēļas laikā un skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbā veiktos sasniegumus vērtē:
  1. 1.7.,8.un10.,11.klašu skolēniem pirmajā mācību semestrī ar „i” un „ni”, otrajā – 10 ballu sistēmā;
  2. 2.ierakstu par skolas organizēto projektu nedēļu un skolēna piedalīšanos tajā veic 7.-8.klašu audzinātājs un 10.-11.klašu zinātniskā darba vadītājs.
 17. Nedēļas laikā pēc skolēnu zināšanu novērtēšanas valsts un ģimnāzijas noteiktajos eksāmena darbos priekšmeta skolotājs direktores vietniecei izglītības jomā iesniedz veiktā darba rezumējumu un analīzi atbilstoši skolēnu zināšanu apguves līmeņiem:
Apguves līmenis Balles Vērtējums procentos
Augsts - izcils 10 – izcili 100%
9 - teicami 90%
Optimāls 8 – ļoti labi 80%
7 – labi 70%
6 – gandrīz labi 60%
Pietiekams 5 – viduvēji 50%
4 – gandrīz viduvēji 40%
Nepietiekams 3 – vāji 30%
2 – ļoti vāji 20%
1 – ļoti, ļoti vāji 10%

Cita veida pārbaudes analīzes tiek veiktas, pamatojoties uz Metodiskās komisijas lēmumiem.

 1. Vecākiem ir tiesības iepazīties ar sava bērna mācību sasniegumiem un saņemt skolotāja ieteikumus turpmākajam darbam.
 2. Pedagogiem regulāri jāinformē vecāki par skolēnu mācību sasniegumiem, audzinātāji to veic ar sekmju izrakstu starpniecību reizi mēnesī.
 3. Klases audzinātājam ne retāk kā divas reizes gadā jārunā ar vecākiem individuāli par skolēna mācību sasniegumiem, lai vecāki gūtu ieskatu par bērna sasniegumiem, kā arī saņemtu skolotāja ieteikumus darbam ar bērnu.
 4. Sarunā ar vecākiem, pedagogam atļauts izmantot tikai tos ierakstus e - žurnālā, kas attiecas un konkrēto vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem bērniem, informācija jāsniedz, nesaucot vārdā citus skolēnus.
 5. Mācību priekšmetu skolotāji paredz laiku un vietu individuālām sarunām ar skolēna vecākiem vienu reizi nedēļā. Tikšanos grafiks ir pieejams katram skolēnam un viņa vecākiem.
 6. Par skolēnu mācību darba sasniegumiem mācību gada laikā ģimnāzijas administrācija informē pilsētas pašvaldību un ar ģimnāzijas mājas lapas un vietējās preses palīdzību arī plašāku sabiedrību.

                                                               

Sagatavoja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas

direktores vietnieces izglītības jomā:       Ida Zelča                 _________________

                                                           Ilga Ozoliņa _________________

Pieņemts Metodiskās Padomes sanāksmē 2014. gada 26.augustā, protokols Nr. 1.