trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Lāsma, Zanda, Zandis

 

Svētdiena, 2023. gada  1. oktobris  22:39

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Ģimnāzijā 12. klasēs izglītojamos uzņem šādās izglītības programmās:

 • vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011011);
 • vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods 31013011);

konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma testa, kurā ietverti jautājumi matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, iegūtajiem rezultātiem, ja:

 • liecībā neviens vērtējums nav zemāks par 5 (piecām) ballēm;
 • vidējais vērtējums - 6,5 (seši komats piecas) balles.

ārpus konkursa - izglītojamie, kuriem:

liecībā visos mācību priekšmetos ir 6 (sešas) balles un augstāk;

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti
Stājoties vispārējās vidējās izglītības programmā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • ģimnāzijas direktoram adresēta aizpildīta iesnieguma veidlapa par izglītojamā uzņemšanu; (veidlapa)
 • apliecības par pamatizglītību kopija un sekmju izraksts (uzrādot oriģinālu);
 • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamajam, kurš nav sasniedzis pilngadību;
 • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;
 • ja vispārējā pamatizglītība iegūta citā valstī, jāiesniedz izglītības dokumenti, kas apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē;
 • viena fotogrāfija individuālā pieteikuma personalizētās viedkartes izgatavošanai, sociālā pakalpojuma saņemšanai;
 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Sagatavoja Ida Zelča 26669126