Vārda dienas : Muntis, Verners

 

Sestdiena, 2020. gada  19. septembris  04:42

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Ģimnāzijā 11.,12. klasēs izglītojamos uzņem šādās izglītības programmās:
•     vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011011);
•     vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods 31013011);

konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma testa, kurā ietverti jautājumi matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, iegūtajiem rezultātiem, ja:
•     liecībā neviens vērtējums nav zemāks par 5 (piecām) ballēm;
•     vidējais vērtējums - 6,5 (seši komats piecas) balles.
ārpus konkursa - izglītojamie, kuriem:
•     liecībā visos mācību priekšmetos ir 6 (sešas) balles un augstāk;

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti
Stājoties vispārējās vidējās izglītības programmā jāiesniedz šādi dokumenti:
•     ģimnāzijas direktoram adresēta aizpildīta iesnieguma veidlapa par izglītojamā uzņemšanu; (veidlapa)
•     apliecības par pamatizglītību kopija un sekmju izraksts (uzrādot oriģinālu);
•     medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamajam, kurš nav sasniedzis pilngadību;
•     izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;
•     ja vispārējā pamatizglītība iegūta citā valstī, jāiesniedz izglītības dokumenti, kas apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē;
•     viena fotogrāfija individuālā pieteikuma personalizētās viedkartes izgatavošanai, sociālā pakalpojuma saņemšanai;
•     aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Sagatavoja Ida Zelča 26669126