Vārda dienas : Salvis, Selva, Venta

 

Piektdiena, 2022. gada  20. maijs  23:18

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Ģimnāzijā 9.klašu izglītojamos uzņem-

  • humanitārā un sociālā virziena izglītības programmā ( kods 23012111)
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā ( kods 23013111 )

konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma matemātikā un latviešu valodā iegūtajiem rezultātiem, ja liecībā vidējais vērtējums nav zemāks par 6 (sešām) ballēm, vērtējums gadā matemātikā un latviešu valodā nav zemāks par 5 (piecām) ballēm un nav ieraksta par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
ārpus konkursa vispārējās pamatizglītības programmās tiek uzņemti audzēkņi, kuriem:

  • vērtējumi visos mācību priekšmetos ir 6 (sešas) balles un augstāk;
  • vidējais vērtējums 7 ( septiņas) balles un augstāk.

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • ģimnāzijas direktoram adresēta aizpildīta iesnieguma veidlapa par izglītojamā uzņemšanu; (veidlapa)
  • iecības oriģināls;
  • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • viena fotogrāfija Individuālā pieteikuma personalizētās viedkartes izgatavošanai, sociālā pakalpojuma saņemšanai;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Sagatavoja Ida Zelča 26669126