Vārda dienas : Muntis, Verners

 

Sestdiena, 2020. gada  19. septembris  04:45

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Ģimnāzijā 8. un 9.klašu izglītojamos uzņem-
•     humanitārā un sociālā virziena izglītības programmā ( kods 23012111)
•     matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā ( kods 23013111 )

konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma matemātikā un latviešu valodā iegūtajiem rezultātiem, ja liecībā vidējais vērtējums nav zemāks par 6 (sešām) ballēm, vērtējums gadā matemātikā un latviešu valodā nav zemāks par 5 (piecām) ballēm un nav ieraksta par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
ārpus konkursa vispārējās pamatizglītības programmās tiek uzņemti audzēkņi, kuriem:
•     vērtējumi visos mācību priekšmetos ir 6 (sešas) balles un augstāk;
•     vidējais vērtējums 7 ( septiņas) balles un augstāk.

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
•     ģimnāzijas direktoram adresēta aizpildīta iesnieguma veidlapa par izglītojamā uzņemšanu; (veidlapa)
•     iecības oriģināls;
•     medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
•     viena fotogrāfija Individuālā pieteikuma personalizētās viedkartes izgatavošanai, sociālā pakalpojuma saņemšanai;
•     aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Sagatavoja Ida Zelča 26669126