Vārda dienas : Meta, Sniedze

 

Trešdiena, 2020. gada  2. decembris  01:33

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM

1.Pamats:

Sadarbības līgums ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi .

2.Informācija par atbalsta iespējām tiek atspoguļota:

Izglītojamie, vecāki un interesenti ar informāciju var iepazīties – dienasgrāmatā, informatīvais stends, mājaslapa, vecāku sapulces u.c.

3.Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes

atbalsta personāls AVĢ nodrošina:

Speciālās izglītības skolotāja I. Bērziņa

1.Palīdzēt izglītojamajiem realizēt atbalsta pasākumus nepieciešamības gadījumā

-veikt diagnostiku;

-piedāvāt individuālās konsultācijas un korekcijas nodarbības.

2.Sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem jautājumos, kas saistīti ar atbalsta pasākumu noteikšanu un realizēšanu.

-metodiska palīdzība izglītojamo dokumentācijas sakārtošanā atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām (personu lietas, atbalsta pasākumu pielietošana eksāmenos 9. un 12. klasēs u.c.);

-metodiska palīdzība individuālā mācību plāna sastādīšanā ;

-regulāra informācija par jaunākajiem mācību materiāliem, atgādņu paraugi u.c.priekšmetu skolotājiem;

3.Sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai veidotu izpratni par izglītojamā vajadzībām, stiprajām pusēm un grūtībām.

-vecāku konsultēšana (par tālākas izglītības iespējām, iespējām konsultēties pie dažādiem speciālistiem nepieciešamības gadījumā u.c.);

-līdzdalība vecāku sapulcēs par jautājumiem, kas skar speciālo izglītību vai atbalsta pasākumu realizēšanas iespējas un nepieciešamību.

4.Sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas nepieciešams, izglītojamā interesēs.

Izglītības psihologi V. Kalēja un D. Sliņķe

1.Atbalsts izglītojamajiem psiholoģisku problēmu gadījumos

-diagnostika(intelekta u.c.)

-individuālas konsultācijas/nodarbības

-grupu nodarbības profilakses vai problēmas risināšanas nolūkā(audzināšanas st.u.c.)

2.Sadarbība ar izglītojamo vecākiem

- konsultācijas

-vecāku sapulces pēc nepieciešamības

3.Sadarbība ar skolotājiem psiholoģisku problēmu gadījumos.

- metodiska palīdzība

Logopēdi: L. Smoļaka un L. Aigare

1.Logopēdisku problēmu gadījumos sniegt atbalstu izglītojamajiem (sejas,žokļu traumas; breketes; sakodiena korekcija; logoneiroze u.c.)

-konsultācijas

2.Sadarboties ar izglītības iestādes skolotājiem logopēdisku problēmu risināšanā

-metodiska palīdzība

3.Sadarbība ar izglītojamā vecākiem gadījumos, kad izglītojamajam nepieciesama logopēdiska palīdzība

-konsultācijas vecākiem

-līdzdalība skolas un klašu sapulcēs pēc nepieciešamības

4. Darba organizācija atbalsta sniegšanai

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki 2018/19.m.g.

Pils ielā 21, Alūksne

Psiholģe   V.Kalēja

26391773

Pirmdien

Trešdien

Ceturtdien

8.30-17.00

10.00-15.00

8.30-17.00

Psiholoģe D.Sliņķe

26808175

Otrdien

Trešdien

9.00-14.00

8.00-18.00

Logopēde L.Aigare

26528387

Otrdien

Ceturtdien

11.00-17.00

10.30-18.00

Logopēde L.Smoļaka

26575248

Pirmdien

Ceturtdien

Piektdien

13.00-18.00

8.00-18.00

9.00-17.00

Speciālās izglītības skolotāja I.Bērziņa

28383707

Pirmdien

Trešdien

Piektdien

8.30-18.00

11.00-17.00

10.30-18.00

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki AVĢ

2018/19.m.g.  

Sociālais pedagogs D.Melece

 

 

 

 

 Speciālās izglītības skolotājs/ logopēds

I. Bērziņa

Ceturtdien,

10.-12.kl. ēka 41.telpa

1.stāvā

8.00-14.00

Psihologi

Pēc nepieciešamības

(vienojoties par laiku)

 

Atskaite par paveikto 2017./2018.m.g.

Skola: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

 w Atb pers Tlp